กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

25 มิถุนายน 2558

บริจาคกระดาษรีไซเคิล แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส โดย คุณณัฎฐ์ธาตา วงศ์วีระนนท์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ นำกระดาษ รีไซเคิล ซึ่งพนักงานได้ช่วยกันรวบรวม เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาทิเช่น การผลิตอักษรเบลล์

ย้อนกลับ