ข่าวสารและกิจกรรม

5 ตุลาคม 2558

บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จำกัด (จ.ชัยนาท) จัดอบรมหลักสูตร 'การประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในการทำงาน'

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จำกัด (จ.ชัยนาท) ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร 'การประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในการทำงาน' โดย อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ กับหัวหน้างานโรงงาน จำนวน 49 คน ซึ่งได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี

ย้อนกลับ